Jak nám andělé pomáhají

Jak nám andělé pomáhají? Andělé přinášejí do našich domovů světlo.

52 Andělé přinášejí světlo
Andělé přinášejí světlo
V našem duálním světě existuje svět hmotný a svět nehmotný. V obou žijí bytosti a to jak v tělech, tak bez těla. Vývojem prochází všechny bytosti, i když způsoby jejich cest jsou různé. Podle množství přerodů a nabytých zkušeností jsou duše duchovně vyspělejší a méně vyspělé. Vyspělejší duše pomáhají těm nižším, neboť chápou, že k cíli je možné dojít jen společně a chápou druhé jako svoji součást. Ve hmotných tělech to jsou duchovní učitelé, v nehmotných tělech jsou to naši duchovní ochránci „andělé“, kteří nám pomáhají jak mohou. Stejně jako jsou rozdíly ve vývoji v hmotných tělech, tak i v tělech nehmotných jsou stupně, kterými nehmotné duše prochází, jejich vjem se stále rozšiřuje až dojdou do stavu „já jsem vše“ a poté splynou s Tvůrcem.
Stejně jako ve světě hmotném jsou lidé zlí a destruktivní, tak ve světě duchovním se nacházejí zástupci temného světa „černí andělé“, vyspělé bytosti bez těla, čekající na náš krok ke zlu.

53 Zatemněné srdce
Zatemněné srdce
K takovým silám se nemáme ladit a zlo nepodporovat, neboť zlo vítězí jen dočasně a vždy je nakonec přemoženo Světlem. I oni jsou součástí duálního světa, pomocníci k naplňování projevu zla na zemi. K tomu, aby se nám dařilo zlo a dobro dobře rozeznávat, musíme ze svých očí sejmou „brýle mámení“

54 Brýle mámení
Brýle mámení
a podívat se na svět jaký opravdu je, a to je možné pouze v pokoření svého vlastního já, které se jinak bude tvářit jako náš pravdivý vjem a skutečnou pravdu zkreslovat. Indové říkají, že je to naše iluze.
Duchovní bytosti ze světa dobra se nám snaží pomáhat jak jen je to možné a podle toho jakou možnost jim dáme to činit. Platí zde zákon svobodné vůle a ani pomoc nemá být nikomu nucena, jen když on sám o ni požádá. V osudu máme svobodnou vůli, ale i dané hranice, kam až můžeme vybočit z ideálního průchodu středem, pokud bychom šli rovnovážně. Když nastane v osudu vhodný průchod pro pomoc, můžeme potom okolo sebe vidět případy vyléčení, na kterých se lidé nepodílejí, nebo se na nich podílejí jako prostředníci. Tímto nechci nikoho odradit od lékařů. I lékaři jsou „hmotní andělé“ v případech, kdy zachraňují naše životy. Avšak opět jako v duálním světě nám mohou na druhou stranu špatní lékaři a jejich špatná rozhodnutí i na základě výsledků vědy, která nejde spolu s duchem a na základě momentálních výsledků, které nedomyslí následky, uškodit. Myslím tím například používání léků, nebo přístrojů, které jdou proti životu a přesto se užívají. V duchovní oblasti potom škodí černá magie, která může zprvu vyznavače okouzlit a přinést mu splnění jeho negativních žádostí, ale v konečné fázi je vždy pádem.
Vraťme se ale k duchovnímu léčení, kde je léčena naše mysl, naše vitálně-energetické tělo a v důsledku toho naše tělo hmotné. V tomto oboru pracují léčitelé ve hmotných tělech a „andělé“ v tělech duchovních. Léčitelé jsou vlastně „zprostředkovateli“ ve spojení s duchovním světem. Zde záleží k čemu a ke komu se v duchovním světě léčitel ladí a s tím také souvisí jeho výsledky. Špatný léčitel může náš energetický systém poškodit a poškodit naše tělo. Dobrý léčitel energie vyrovnává a naše tělo se léčí.
Pojďme zpět k našim „andělům“. Jsou to především naši duchovní průvodci, kteří doprovází naše duše v tělech na tomto hmotném světě. Modlitby a meditace mají velkou sílu a čím více lidí bude takto pracovat, tím budou lepší výsledky pro všechny. Je také důležité co si ve svých modlitbách a meditacích přejeme. Rozhodně to nesmí být naše egoistická přání k vlastnímu prospěchu a na úkor druhých. Potom bychom mohli být rozladěni, že podle nás duchovní svět nefunguje. Jsou zde duchovní zákony, které buď jsme, nebo nejsme schopni dohlédnout, ale které nemůžeme obejít. Často musíme přijmout osud takový, jaký žijeme, ať se nám to líbí nebo ne, neboť neznáme úmysly Tvůrce, který nejlépe ví, co je pro nás dobré. Někdy lidé až s odstupem času pochopí, proč museli prožít nějakou těžkou událost a co jim to přineslo dobrého. Myslíme-li pouze hmotně, nikdy si tuto skutečnost neuvědomíme. Duch stojí nad hmotou.
Jak nás andělé léčí? Léčí naše duše i těla, odvádějí naše negativní energie a přivádějí energie světla.

55 Andělé uzdravují
Andělé uzdravují
Pomáhají nám nést a zvládat těžké životní situace, jsou stále připraveni a čekají, až se rozhodneme měnit své špatné návyky a vlastnosti a podporují nás v práci ve prospěch dobra, v tom nás „nadnášejí“,

56 Andělé nás nadnášejí svou láskou
Andělé nás nadnášejí svou láskou

abychom mohli tyto činy a vlastní změnu uskutečnit.

57 Stažení z kůže
Stažení z kůže
 

58 Bílá košile
Bílá košile
 

59 Úklid duše
Úklid duše
Pomáhají nám v našem duchovním rozvoji a zapalují naše chladná srdce plamenem lásky.

61 Zapálení srdce plamenem lásky
Zapálení srdce plamenem lásky
Abychom postupovali kupředu potřebujeme změnit nejen sebe, ale měli bychom postupovat jako celek a spojit se v jedné myšlence a činu, i když si každý zachová svou svobodnou vůli. Žádná uniformita, nic nesmí být přikazováno, žádné násilí psychické, ani fyzické. Každý člověk by měl rozvíjet to, pro co má talent a co bude přínosem pro druhé a co mu bude přinášet radost. Svoboda není v nečinění, ale v činění, které dává smysl. To je život o kterém můžeme říci, že byl prožitý dobře a naše skutky mohou být zváženy tak, že miska dobra bude mít převahu.

62 Anděl váží skutky
Anděl váží skutky
Po smrti těla máme možnost dále rozvíjet to, co jsme na zemi započali, bez těla to jde lépe, nejsme rušeni péčí o hmotu. Po ukončení části života v těle a poté bez těla, vstupuje duše do těla nového a duše na naší vývojové úrovni převážně ztrácí vědomí předchozího života, minulé životy jsou však uloženy v našem podvědomí. Duše si vybírá rodiče, kteří nejvíce odpovídají její kvalitě, nebo se kterými má karmické vazby, které je třeba vyrovnat. Duše našeho stupně vývoje se stále touží realizovat se ve hmotě a také mají úkoly, pro které se na zem stále vracejí. Vyšší duchovní mistři by se již nemuseli vtělovat, ale přicházejí k nám v soucítění, aby pomáhali našemu duchovnímu růstu.
Děkuji ze srdce všem duchovním bytostem, které nám pomáhají.

63 Cesta vzhůru
Cesta vzhůru